Sigmund Freud on 160

On 6th of May we celebrate 160 years since the birth of Sigmund Freud – the father of psychoanalysis and quite influential figure in psychiatric medical community. What is not commonly known is that, coming from a poor family, he originally intended to study law, but luckily changed his mind and opted for medicine. Shortly after graduating from his Alma mater – University of Vienna, Freud began  to work in a psychiatric clinic at Vienna General Hospital. At that time Psychiatry was at an early stage and took little interest in mental health, but simply recorded behavior in light of anatomical structures of the brain. Sigmund Freud noticed and began exploring the traumatic life histories of his patients with hysteria, leading to the conclusion that talking was a cathartic way of releasing pent-up emotions. He developed a therapeutic technique of free association and stopped practicing the popular at that time method of hypnosis.  Freud started to explore the influence of unconscious processes of the thought on various aspects of human behavior and discovered that among these forces the most powerful were the sexual desires and early experiences in childhood which were repressed from the conscious mind. Although the medical community strongly disagreed with many of his theories, Freud, together with group of pupils and followers, founded the International Psychoanalytic Association.
Since then Sigmund Freud developed many groundbreaking theories. One of them was based on his observation that people have the tendency of repeating experiences from our past that are difficult or traumatic, even though reliving them is unpleasant and painful. He noted that this drive overrides the pleasure principle. Freud named it this tenancy of  repeating patterns in our life repetition compulsion, the need to go into the same or similar situation but with a result not negatively like it did in the past, with the hope to cope with it and gain control over it. He also presented his theory on the death instinct, which according to him exist side by side with the life instinct and is equally powerful.  At around the same time he defined the function of the ego. He divided human personality into 3 parts: the ego, superego and id. All this enabled Freud to create psychoanalysis, the analysis of the mind, a clinical method for treating psychopathology through dialogue between a patient and a therapist is still practicing among medical community today.

Without doubt the most famous of Freud’s theories  is the one about the pshychosexual development.  He formulated five stages of  development in human sexuality,  successful completion of which creates a healthy personality. While any fixation on a stage could lead to an unhealthy personality as an adult.

Even though widely criticized and scandalous, Freud’s Outline of Psychoanalysis gave the psychiatrists a different way of analyzing and treating mental illnesses and remains the most influential figure in the field.

Sigmund_Freud_LIFE

На 6-ти май се отбелязват 160 години от рождението на Зигмунд Фройд – бащата на психоанализата и влиятелна фигура в областта на психологията и медицината. Това което не е много популярно е, че идвайки от бедно семейство, той е възнамерявал да учи право, но за щастие променя първоначалното си намерение и специализира медицина. Скоро след като завършва своята Алма матер – Виенския Университет, Фройд постъпва на стаж в психиатричната клиника към районната болница във Виена. По това време психиатрията като наука е в ранен етап и няма такъв интерес в областта на психичното здраве, а просто записва поведенчески прояви в светлината на анатомични структури на мозъка. Зигмунд Фройд забелязва и започва да проучва травматичните житейски истории на своите пациенти диагностицирани с истерия, което го довежда до заключението, че говоренето е ключово за освобождаване на подтиснати емоции. Той разработва терапевтична техника на свободните асоциации и спира да практикува популярния дотогава метод на хипноза. Фройд започва да изследва влиянието на несъзнаваните процеси на мисълта върху различни аспекти на човешкото поведение и открива, че сред тези сили най-мощните са сексуалните желания и ранните преживявания в детството, които са били репресирани от съзнанието. Въпреки, че медицинската общност категорично отхвърля много от неговите теории, Фройд, заедно с група ученици и последователи, основава Международната асоциация на психоанализата.

Оттогава Зигмунд Фройд разработва много новаторски теории. Една от тях се основава на наблюдението, че хората имат склонността да повтарят и предизвикват отново и отново травматични или трудновъзприемливи епизоди и ситуации от живота си, въпреки че съпреживяването и спомена за тях е неприятен и дори болезнен. Той отбелязва, че тази тенденция взема превес над принципа на удоволствието. Фройд нарича този феномен на повтарящи се модели в нашето поведение “принуда към повторение”: необходимостта да се предизвика същата или подобна ситуация, но с надеждата за резултат не толкова негативен както е било в миналото и евентуално да се контролира. Оттук той развива и своята теория на инстинкта за смърт, който според него съществува редом с инстинкта на живот и е също толкова мощен. По същото време той дефинира и функцията на егото. Той разделя човешката личност в 3 части: его, суперего и Аз. Всичко това дава възможност на Фройд, да сформира практиката на психоанализата, анализ на ума, клиничен метод за лечение на психопатология чрез диалог между пациент и терапевт, който все още се практикува сред медицинската общност и днес.

Без съмнение най-обсъжданата от теориите на Фройд е тази за психосексуалното развитие. Той формулира пет фази на развитие в човешката сексуалност, успешното завършване на които създава здравословна личност. Докато всяко фиксиране на някой от етапите може да доведе до нездравословно личностно развитие като възрастен.

Въпреки широката критика и скандалност, със своето “Въведение в психоанализата”, Фройд дава на психиатрите един различен начин на анализиране и лечение на психични заболявания, което го прави най-влиятелната фигура в областта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s